ชื่อเรื่อง : จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถเก็บขนขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๖๔๐๘ สกลนคร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๙-๐๐๐๙ เป็นเงิน ๕,๔๐๐ บาท (ห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กำลังแสดงไฟล์....