ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน บน-๘๕๓๓ สน. หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๔-๐๐๐๕ เป็นเงิน ๑๕,๒๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กำลังแสดงไฟล์....