ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน ๘๑-๓๑๖๖ สน. หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๔-๐๐๐๖ เป็นเงิน ๕,๘๐๐ บาท (ห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กำลังแสดงไฟล์....