ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๑-๐๐๔๑ และหมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖.๑-๖๑-๐๐๔๔ เป็นเงิน ๕,๑๐๐ บาท (ห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กำลังแสดงไฟล์....