ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน งานสำนักปลัด เป็นเงิน ๑๖,๖๕๘ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยห้าสิบแปดบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กำลังแสดงไฟล์....