ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ๘๑-๓๑๖๖ สน. หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๔-๐๐๐๖ เป็นเงิน ๑๐,๕๕๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กำลังแสดงไฟล์....