ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน ๒๔,๐๐๐ บาท (สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กำลังแสดงไฟล์....