ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมรถบรรทุกกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๑-๔๔๗๑ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๖-๐๐๐๗ จำนวน ๑๕,๘๕๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กำลังแสดงไฟล์....