ชื่อเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566