ชื่อเรื่อง : กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
รายละเอียด : วันที่่ 18 เมษายน 2565 อบต.ห้วยยาง นำโดย นายบุญหลาย ผาใต้ นายก อบต.ห้วยยาง พร้อมด้วยพนักงาน/เจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงออกสัญลักษณ์ในกิจกรรม "เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ประจำปี 2565 และการนำนโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งกิจกรรม การเสริมสร้างวัฒนธรรม "สุจริต โปร่งใส สกลนครใสสะอาดา 2565" ในการนี้ นายบุญหลาย ผาใต้ นายก อบต.ห้วยยาง ระบุว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้จะช่วยยกระดับ/ปรับปรุง/พัฒนา ส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางมีวัฒนธรรมและค่านิยมต่อการให้บริการประชาชนด้วยจิตสำนึก มีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของส่วนร่วมและสังคม ลดความเสี่ยงในการทุจริต มีคุณธรรมและความโปร่งใส สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 ต่อไป
ชื่อไฟล์ : eiGWqROMon53920.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้