องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยยาง
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างเหมาอาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลห้วยยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างมหรสพ (หมอลำ) โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลห้วยยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างจัดริ้วขบวนแห่ โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลห้วยยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed จ้างวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลห้วยยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างเหมาจัดสถานที่ในโครการสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลห้วยยาง เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน ๘๑-๔๘๖๘ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๖-๐๐๐๘ เป็นเงิน ๓๐,๐๘๐ บาท (สามหมื่นแปดสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เป็นเงิน ๑๔,๗๕๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๖๘-๕๔-๐๐๐๑ , ๐๖๘-๖๒-๐๐๐๒ และ ๐๖๘-๖๒-๐๐๐๓ จำนวน ๓ เครื่อง เป็นเงิน ๒๔,๙๒๐ บาท (สองหมื่นสี่พันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๒-๐๐๔๗ และ ๔๑๖-๕๘-๐๐๓๑ จำนวน ๒ เครื่อง เป็นเงิน ๖,๗๘๐ บาท (หกพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed จ้างเหมาซ่อม ครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๒ เครืื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖.๑-๕๘-๐๐๒๑ และ ๔๑๖.๑-๕๗-๐๐๑๙ เป็นเงิน ๖,๙๙๐ บาท (หกพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed จ้างเหมาซ่อม ครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๒ เครืื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖.๑-๕๘-๐๐๒๑ และ ๔๑๖.๑-๕๗-๐๐๑๙ เป็นเงิน ๖,๙๙๐ บาท (หกพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๒-๐๐๔๗ และ ๔๑๖-๕๘-๐๐๓๑ จำนวน ๒ เครื่อง เป็นเงิน ๖,๗๘๐ บาท (หกพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน ป - ๓๗๖๑ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๓๙-๐๐๐๑ เป็นเงิน ๑๐,๗๕๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed จ้างเหมาถ่ายเอกสาร ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๙,๑๐๐ บาท (เก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๓-๐๐๐๘ และ ๔๒๐-๕๘-๐๐๑๕ เป็นเงิน ๙,๒๕๐ บาท (เก้าพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ cannon รุ่น C-IRAC ๕๐๓๐i จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ cannon รุ่น C-IRAC ๕๐๓๐i จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Cannon รุ่น C๕๐๔๕i จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านศรีวิชา หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยยาง หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งของรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กบ ๓๗๐๑ สกลนคร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๖๔-๐๐๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์หมายเลขทะเบียน กบ ๓๗๐๑ สกลนคร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐-๖๔-๐๐๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์พัดลม จำนวน ๒ เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๓๒-๖๕-๐๑๕๑ และ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๓๒-๖๕-๐๑๕๒ เป็นเงิน ๘,๒๐๐ บาท (แปดพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ปั้มน้ำบาดาล จำนวน ๘๕,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพะเนาว์ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาคำ หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านพะเนาว์ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านนาขาม หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านนานกเค้า หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านบอน หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๘๑-๓๑๖๖ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๔-๐๐๐๖ เป็นเงิน ๔๐,๒๘๐ บาท (สี่หมื่นสองร้อยแปดบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed ซื้อวัสดุ ในโครงการส่งเสริมปลูกพืชสมุนไพร เป็นเงิน ๑๙,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed ซื้อวัสดุดนตรี เป็นเงิน ๒๐,๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาคำ หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านม่วง หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เป็นเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง เป็นเงิน ๑๘,๖๓๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อยสามสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน ๕๘,๗๙๐ บาท (ห้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ป-๓๗๖๑ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๓๙-๐๐๐๑ เป็นเงิน ๕,๐๕๐ บาท (ห้าพันห้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๘๑-๓๑๖๖ สกลนคร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๔-๐๐๐๖ เป็นเงิน ๗๔,๒๔๐ บาท (เจ็ดหมื่นสี่พันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เป็นเงิน ๓๒,๙๒๐ บาท (สามหมื่นสองพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๘๑-๔๘๖๘ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๖-๐๐๐๘ เป็นเงิน ๘,๖๖๐ บาท (แปดพันหกร้อยหกสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน ๓๕,๓๒๐ บาท (สามหมื่นห้าพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงนครัว เป็นเงิน ๒๒,๖๕๐ บาท (สองหมื่นสองพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เป็นเงิน ๒๒,๖๕๐ บาท (สองหมื่นสองพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน ๔๖,๔๓๐ บาท (สี่หมื่นหกพันสี่ร้อยสามสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
1 - 50 (ทั้งหมด 1560 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32