องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยยาง
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
รายละเอียด : วันที่ 21 มีนาคม 2565 อบต.ห้วยยาง งานวิเคราะห์นโยบายและแผน นำโดย นายบุญหลาย ผาใต้ นายกอบต.ห้วยยาง พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงานส่วนตำบล ลงพื้นที่จัดเวทีประชาคมทบทวนแผนชุมชน/แผนพัฒนาหมู่บ้าน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ในระหว่างวันที่ 21 -30 มีนาคม 2565 โดยวันนี้เป็นวันแรก ช่วงเช้าลงพื้นที่ ณ ศาลาประชาคมบ้านศรีวิชา หมู่ที่ 1 และช่วงบ่าย ที่ศาลาประชาคม บ้านท่าวัดทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 15 ทั้งนี้ "โครงการ ประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" มีวัตถุประสงค์จัดทำขึ้นเพื่อให้ประชาชนตำบลห้วยยาง ทั้ง 16 หมู่บ้าน มีความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทบทวนแผนชุมชน รวมถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหา ทั้งยังทราบความต้องการและปัญหาของประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน ผ่านการใช้แผนพัฒนาหมู่บ้านเป็นเครื่องมือในการพัฒนา ตลอดจนบูรณาการดำเนินงานร่วมกันในทุกระดับ อันจะนำไปสู่ การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพต่อไป
ผู้โพส : admin