messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยยาง
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
folder แบบคำขอรับ-ขอต่ออายุ
หนังสือมอบอำนาจรับเบี้ยยังชีพคนพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 426
แบบคำขอลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 372
แบบคำขอลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 382
แบบลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 409
คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 426
แบบคำขอรับ/ขอต่ออายุ ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 422
แบบคำขอรับ/ขอต่ออายุ ใบอนุญาตจำหน่ายสินคา ในที่หรือทางสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 418
แบบคำขอรับ/ขอต่ออายุ ใบอนุญาตจำหน่ายสินคา ในที่หรือทางสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 397
แบบคำขอรับ/ขอต่ออายุ ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสะสมอาหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 428
แบบคำขอรับหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสะสมอาหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 432
แบบคำขอรับ/ขอต่ออายุ ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 412
แบบคำขอรับ/ขอต่ออายุ ใบอนุญาตประกอบกิจการ รับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 422
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1