messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยยาง
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง   ประกาศเชิญชวน   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
rss_feed จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ เลขที่ครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๑-๐๐๔๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 167
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 151
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 84
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 11,500 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 158
rss_feed ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (จัดทำถุงยังชีพ) โครงการจัดซื้อถุงยังชีพสำหรับช่วยเหลือประชาชนช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ครั้งที่ ๒ เป็นเงิน ๓๑๔,๓๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 182
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 138
rss_feed ซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในการตั้งจุดบริการประชาชน ตำบลห้วยยางเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เป็นเงิน ๑๙๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 192
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการตั้งจึดบริการประชาชนตำบลห้วยยางในเทศการสกรานต์ ปี ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๖,๐๐๐ (หกพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 97
rss_feed จ้างเหมาสั่งทำวัสดุประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุช่วงเทศการสงกรานต์ ป้ายรณรงค์เป็นเงิน 74,000 (เจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 111
rss_feed ซื้อวัสดุ อุปกรณ์เพื่อใช้ในการตั้งจุดบริการประชาชนตำบลห้วยยาง เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน เป็นเงิน 190,000 (หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 106
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการตั้งจุดบริการประชาชนตำบลห้วยยาง เพื่อป้องกันแลดลดอุบัติเหตุทางถนน เป็นเงิน 190,000 (หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 103
rss_feed จ้างเหมาค่าอาหารกลางวัน และเครื่องดื่ม โครงการฝึกอบรมส่งเริมอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลห้วยยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 97
rss_feed จ้างเหมาค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มโครการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในเขตตำบลห้วยยาง ๘,๔๐๐บาท (แปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 97
rss_feed ซื้อวัสดุและอุกรณ์ในการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลห้วยาง เป็นเงิน ๑๔,๓๐๐ บาท หนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 97
rss_feed เช่าต่ออายุโดเมนเนมเว็บไซต์หน่วยงาน www.huayyangsakom.go.th เป็นเงิน 6,000 (หกพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 171
rss_feed ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (จัดทำถุงยังชีพ) โครงการจัดซื้อถุงยังชีพสำหรับช่วยเหลือประชาชนช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ครั้งที่ ๒ เป็นเงิน ๓๑๔,๓๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 160
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมโครงการเฝ้าระวังและป้องกันอุบัติเหตุทางถนน เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 166
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมโครงการเฝ้าระวังและป้องกันอุบัติเหตุทางถนน เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 175
rss_feed จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถเก็บขนขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๖๔๐๘ สกลนคร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๙-๐๐๐๙ เป็นเงิน ๒๒,๘๑๐ บาท (สองหมื่นสองพันแปดร้อยสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 169
rss_feed ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อใช้ในการควบคุมป้องกันโรค เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 162
rss_feed ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อใช้ในงานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน กู้ชีพ กู้ภัย อบต.ห้วยยาง เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 203
rss_feed จ้างเหมาสั่งทำวัสดุประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุช่วงเทศการสงกรานต์ ป้ายรณรงค์เป็นเงิน 74,000 (เจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 167
rss_feed จ้างเหมาสั่งทำวัสดุ อุปกรณ์ประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อลดและป้องกันอุบัตติเหตุทางถนนของประชาชนตำบลห้วยยาง เป็นเงิน ๗๔,๐๐๐ (เจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 167
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการตั้งจึดบริการประชาชนตำบลห้วยยางในเทศการสกรานต์ ปี ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๖,๐๐๐ (หกพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 170
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการตั้งจุดบริการประชาชนตำบลห้วยยางในเทศกาลการสงกรานต์ ปี ๒๕๖๕ เป็นเงิน๖,๐๐๐ (หกพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 167
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการตั้งจุดบริการประชาชนตำบลห้วยยาง เพื่อป้องกันแลดลดอุบัติเหตุทางถนน เป็นเงิน 190,000 (หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 168
rss_feed ซื้อวัสดุ อุปกรณ์เพื่อใช้ในการตั้งจุดบริการประชาชนตำบลห้วยยาง เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน เป็นเงิน 190,000 (หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 171
rss_feed ซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในการตั้งจุดบริการประชาชน ตำบลห้วยยางเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เป็นเงิน ๑๙๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 183
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 20,135บาท (สองหมื่นหนึ่งร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 93
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่บ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 170
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านคลองไผ่พัฒนา หมู่ที่ ๑๓ (คุ้มวิวภูพาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 179
rss_feed จ้างซ่อมแซมฝายคันดินลำห้วยศรีวิชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 157
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคากลองคลัง (ห้องการเงิน) เป็นเงิน 29,000 (สองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 153
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 20,135บาท (สองหมื่นหนึ่งร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 154
rss_feed จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนานกเค้า ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ (เฉพาะวันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 150
rss_feed จ้างศพด. เหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพะเนาว์ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ (เฉพาะวันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 145
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาห้องคลัง (ห้องการเงิน) เป็นเงิน 29,000 บาท สองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 146
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาขาม ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ (เฉพาะวันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 153
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาคำ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ (เฉพาะวันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 149
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ (เฉพาะวันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 144
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีวิชา ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ (เฉพาะวันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 144
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ (เฉพาะวันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 146
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่า ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ (เฉพาะวันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 139
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง เป็นเงิน 20,135 บาท (สองหมื่นหนึ่งร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 145
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 20,135บาท (สองหมื่นหนึ่งร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 144
rss_feed ซื้ออุปกรณ์กีฬาสำหรับเยาชนตำบลห้วยยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 184
rss_feed ซื้ออุปกรณ์กีฬาสำหรับเยาชนตำบลห้วยยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 142
rss_feed ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถเก็บขนขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๖๔๐๘ สกลนคร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๙-๐๐๐๙ เป็นเงิน ๕๗,๖๐๐ บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 167
rss_feed ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (จัดทำถุงยังชีพ) โครงการจัดซื้อถุงยังชีพสำหรับช่วยเหลือประชาชนช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เป็นเงิน ๑๐๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 168
rss_feed จ้างเหมาติดฟีล์มรถยนต์รอบคัน หมายเลขทะเบียน กข 9084 สกลนคร หมายเลขครุภัณฑ์ 002-48-0002 เป็นเงิน 6,000บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 156
851 - 900 (ทั้งหมด 2033 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41